ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СПИСОК ОСНОВНЫХ (ТОКУЙ) КАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СПИСОК ОСНОВНЫХ (ТОКУЙ) КАТА

КАТА ГОДЗЮ-РЮ

КАТА ВАДО-РЮ

 

 

1.       Sanchin

1.         Kushanku

2.       Saifa

2.         Naihanchi

3.       Seiyunchin

3.         Seishan

4.       Shisochin

4.         Chinto

5.       Sanseru

5.         Passai

6.       Seisan

6.         Niseishi

7.       Seipai

7.         Rohai

8.       Kururunfa

8.         Wanshu

9.       Suparimpei

9.         Jion

10.     Tensho

10.       Jitte

 

 

 

КАТА СЁТОКАН

 

 

1.         Bassai-Dai

12.       Jion

2.         Bassai-Sho

13.       Sochin

3.         Kanku-Dai

14.       Nijushiho Sho

4.         Kanku-Sho

15.       Goju Shiho-Dai

5.         Tekki - Shodan

16.       Goju Shiho-Sho

6.         Tekki - Nidan

17.       Chinte

7.         Tekki - Sandan

18.       Unsu

8.         Hangetsu

19.       Meikyo

9.         Jitte

20.       Wankan

10.       Enpi

21.       Jiin

11. Gankaku

 

 

КАТА СИТО-РЮ

1.         Jitte

22.       Naifanchin Shodan

2.         Jion

23.       Naifanchin Nidan

3.         Jiin

24.       Naifanchin Sandan

4.         Matsukaze

25.       Aoyagi (Seiryu)

5.         Wanshu

26.       Jyuroku

6.         Rohai

27.       Nipaipo

7.         Bassai Dai

28.       Sanchin

8.         Bassai Sho

29.       Tensho

9.         Tomari Bassai

30.       Seipai

10.       Matsumura Bassai

31.       Sanseiru

11.       Kosokun Dai

32.       Saifa

12.       Kosokun Sho

33.       Shisochin

13.       Kosokun Shiho

34.       Kururunfa

14.       Chinto

35.       Suparimpei

15.       Chinte

36.       Hakucho

16.       Seienchin

37.       Pachu

17.       Sochin

38.       Heiku

18.       Niseishi

39.       Paiku

19.       Gojushiho

40.       Annan

20.       Unshu

41.       Annanko

21.       Seisan

42.       Papuren

43.       Chatanyara Kushanku

 

Вы здесь: Home Правила соревнований ПРИЛОЖЕНИЯ (WKF версии 6) ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СПИСОК ОСНОВНЫХ (ТОКУЙ) КАТА